Dyrektywy i normy wymagające oszczędności energii w budownictwie

W dzisiejszych czasach, coraz większą uwagę przykłada się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jednym z istotnych elementów ekologicznego myślenia jest oszczędność energii. Budownictwo, jako gałąź gospodarki odpowiedzialna za wytwarzanie wielu obiektów, ma olbrzymi wpływ na jakość powietrza, emisję zanieczyszczeń oraz zużycie energii. Z tego powodu wprowadzono wiele dyrektyw i norm mających na celu redukcję emisji i minimalizację strat energetycznych.

Normy określające minimalne wymagania

Wymagania stawiane budownictwu pod względem zużycia energii w Polsce regulują trzy ubiegnie normy: PN-EN 15193:2011, PN-EN 15232:2013 oraz PN-EN ISO 13790:2009. Normy określają minimalne wymagania w zakresie izolacji budynków, ich wentylacji, instalacji grzewczych i chłodniczych oraz oświetlenia.

W ramach PN-EN 15193:2011 określone są minimalne wartości zapotrzebowania energii dla ogrzewania i chłodzenia budynków w różnych strefach klimatycznych. PN-EN 15232:2013 określa minimalne wymagania dla systemu zarządzania energią oraz regulatorów czasowych i temperaturowych. Z kolei PN-EN ISO 13790:2009 zawiera wzory obliczeniowe dotyczące zapotrzebowania energii niezbędnej do utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Certyfikat energetyczny – podstawa w projektowaniu i wykonywaniu nowych budynków

Każdy nowy budynek powinien posiadać certyfikat energetyczny, który pozwala na określenie i porównanie efektywności energetycznej różnych obiektów. Certyfikat ten uwzględnia między innymi izolację termiczną budynku, zapotrzebowanie na ciepło, energię elektryczną, wodę oraz zwiększone wymagania dotyczące wentylacji i oświetlenia.

Istotny wpływ na ulepszanie korzystania z energii elektrycznej ma także wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem, które pozwalają na zindywidualizowane dostosowanie temperatury, oświetlenia oraz wentylacji w zależności od pory dnia i liczby osób przebywających w pomieszczeniach.

Nowelizacje dyrektyw dotyczących budownictwa energetycznie efektywnego

Najistotniejszą dyrektywą w zakresie efektywności energetycznej budynków jest Dyrektywa Parlamentu Europy i Rady (UE) 2010/31, która określa minimalne wymagania dla nowych i modernizowanych budynków. Polska adaptowała ten dokument w 2013 roku ustawą o efektywności energetycznej w budynkach. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie własne cele zwiększenia efektywności energetycznej i promocji zrównoważonych źródeł energii.

W 2018 roku wprowadzono nowelizacje dyrektywy, która nakłada na kraje UE obowiązek remontowania istniejących budynków w taki sposób, aby były one bardziej energooszczędne. W Polsce nowelizacja została wdrożona w 2019 roku.

Podsumowanie

Wprowadzone dyrektywy i normy mają na celu minimalizację negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne. Zakres wymogów energetycznych obejmuje wiele aspektów związanych z izolacją budynków, ich wentylacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej. Z tego powodu certyfikat energetyczny oraz inteligentne systemy zarządzania budynkami są coraz częściej spotykane w odpowiedzialnie prowadzonych projektach budowlanych. Wdrażanie dyrektyw i norm jest ważnym krokiem w kierunku ekologicznego postępu.